Úvodní stránka | Kontakt | Učebnice |

Používané učebnice

Nejsou zahrnuty v ceně lekcí či kurzů. Aditivní kopírované materiály samozřejmě nehradíte, platíme je my.Z těchto titulů učíme nejčastěji:

Fiesta1,2,3; J. Králová, M. Krbcová, P.Ch. Gil, H. Hrubá

učebnice Třídílný soubor moderních učebnic španělštiny pro střední a jazykové školy, který dovede studenty k maturitě nebo ke státní jazykové zkoušce. Vychází z tradičního pojetí výuky v českém prostředí. Lekce jsou členěny na část textovou, gramatickou a na cvičení. Všechny dialogy byly sestaveny rodilým mluvčím, texty monologické jsou rovněž autentické nebo adaptované. Výklad mluvnice vychází z těchto textů a využívá srovnání s češtinou. Ve cvičeních k jednotlivým lekcím jsou procvičovány příslušné fonetické, gramatické a lexikální jevy. Po pěti lekcích následuje vždy lekce opakovací (tzv. Repaso), která uvádí jazykové jevy příslušného oddílu do nových situačních souvislostí. Na závěr učebnice je zařazen rejstřík gramatických jevů a abecedně řazený slovníček. Kniha vychází v atraktivní grafické úpravě s barevnými fotografiemi a ilustracemi Jiřího Nováka a Ireny Brunnhoferové. Součástí každého dílu je sada audiokazet/CD a metodická příručka.

Kontakt:

Kontaktni informace

Adresa , telefon a email

Výměnné odkazy

Překlad z polštiny a tlumočení

Tłumaczenia czeski

Fiesta! 1

učebnice fiesta 2 První díl je pro začátečníky. Jeho zvládnutí umožní studentům obstát v běžných situacích denního života ve španělsky mluvícím prostředí. Učebnice má 15 lekcí, každá se zabývá jedním ze základních konverzačních témat. Hlavní text lekce je dialogického charakteru, doplněný o barevné ilustrace a jednoduché autentické dokumenty. Za texty následuje slovní zásoba lekce a frazeologie. Na mluvnický výklad navazují tři bloky cvičení, která ověřují porozumění textům, fonetická cvičení a procvičují nové gramatické jevy. Repaso 1, 2 a 3 opakuje probranou látku.

Fiesta! 2

učebnice fiesta 3 Druhý díl je pro mírně až středně pokročilé. Zachovává strukturu lekcí i členění do tří bloků po pěti lekcích zakončených Repasem. Změnou je prezentace textové části, jejíž hlavní texty jsou vždy autentické, adaptované jen ve zcela nezbytné míře. Součástí každé lekce je i dialog na určité téma s cílem naučit žáky reagovat v nových situacích. Učebnice zohledňuje i nejvýraznější latinskoamerické varianty španělštiny. Cvičení jsou rozdělena do dvou bloků s důrazem na porozumění textům, procvičování nové slovní zásoby a procvičování nových gramatických a lexikálních jevů. Na konci učebnice je klíč ke cvičením. Texty lekcí a vybraná cvičení jsou nahrány na 2 audiokazetách (kultivovaní evropští-španělští a latinsko-američtí mluvčí). Metodická příručka obsahuje podrobnější informace o reáliích psané španělsky, doplňkové texty, materiál pro situační rozhovory na daná témata, kompletní text nahrávek a odkazy na internetové stránky.

Fiesta! 3

učebnice fiesta 1 Poslední díl třídílné řady je určen pokročilým studentům. Zachovává členění do bloků po pěti lekcích zakončených opakováním Repaso. Jazykové výklady jsou soustředěny na syntax a stylistiku. Texty jsou vybírány z evropských i latinskoamerických zdrojů, součástí lekcí jsou autentické dokumenty ze španělsky mluvících zemí, ale i texty literární. V každé lekci je zaveden nový oddíl Poznámky k textům, kde žák získá systematičtější poučení o stylizaci jednotlivých typů textů a o variantách španělštiny. Vzhledem k probírané látce roste význam cvičení zaměřených na komunikaci a klesá podíl cvičení na procvičování gramatických jevů. Zařazena jsou cvičení na stylistiku a stylizaci psanou i mluvenou a překladová cvičení. Na konci učebnice je klíč ke cvičením a tabulkový přehled gramatiky pro všechny tři díly. Texty lekcí a vybraná cvičení jsou nahrané na 2 audiokazetách (evropští a latinskoameričtí mluvčí). V příručce pro učitele jsou zařazeny reálie k jednotlivým textům v učebnici, kompletní text nahrávky a doplňující cvičení.


Jazykové učebnice Espanol lengua extranejera nuevo VEN 1,2; Castro, Marín, Morales

Učebnice současné španělštiny Manual de Espanol Actual 1 a 2 díl; O.Macíková, L. Mlýnková

Moderní gramatika španělštiny, M. Krbcová

Ejercicios y soluciones; M. Krbcová

Reálie španělsky mluvících zemí; J.C. Montero, L.S. Bernardino

 

© 2007+ WEB Studio 2000